Förnya VA-systemen – det blir dyrare att vänta

‘);
} else if(document.documentElement.clientWidth >= 768) {
document.write(”);
}
//}

​​VA-ledningssystemet är i behov av stora investeringar. Att vi har en alltför låg förnyelsetakt av VA-ledningssystemet och att vi skjuter en del av underhållsbehovet framför oss är dock ingen nyhet. Bland annat togs ämnet upp i debattartikeln ”Bygg VA-system för framtida generationer” i Dagens Samhälle. Vi vill ytterligare belysa frågeställningen utifrån livslängdsperspektivet 150 år.

Det allmänna VA-ledningssystemet i Sverige består av många olika material, rördimensioner, rördelar och anordningar. Gjutjärn följt av segjärn och polyeten (PE) är de vanligaste materialen i det befintliga dricksvattennätet. B betong följt av släta PVC-rör (polyvinylklorid) är de vanligaste materialen i det befintliga spill- och dagvattennät. Enligt Svenskt Vattens rörnätsstatistik från 2016 var polyeten (PE) det vanligaste materialet vid nyanläggning i dricksvattenledningsnätet och polyeten (PE) respektive polypropen (PP) de vanligaste materialen i spill- respektive dagvattenledningsnätet. 

Läs också

‘);} else if(document.documentElement.clientWidth >= 768) {document.write(”);}}

Det är de svagaste länkarna i systemet som avgör VA-ledningssystemets totala livslängd och det är oftare problem med läckande skarvar, fogar och packningar mellan rör, än med skador på själva rören.

För att kunna göra rätt prioriteringar när VA-ledningssystemen ska förnyas på ett resurseffektivt sätt måste det finnas kunskap om hela VA-ledningssystemets status. Några av de viktigaste slutsatserna i projektet ”Framtidens hållbara VA-ledningssystem”, som nyligen avslutats åt Svenskt Vatten Utveckling, är följande:

Projektet ”Framtidens hållbara VA-ledningssystem” har systematiserat den kunskap som finns kring hela VA-ledningssystemet med avseende på beständighet och funktion gällande livslängdsperspektivet 150 år. Vi kan konstatera att det fortfarande återstår mycket att göra för att beställare ska kunna ställa krav på 150 års livslängd för hela VA-ledningssystemet. Men att ytterligare skjuta nödvändiga investeringar på framtiden kommer sannolikt leda till ännu högre kostnader i slutänden. Istället behöver beställare, rörtillverkare, teknikkonsulter, entreprenörer och forskningsinstitut arbetar tillsammans för att öka kunskapen och förnyelsetakten inom VA-ledningsnäten.


Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Original Source