Användarvillkor

1. Definitioner
Villkor – Dessa användarvillkor inklusive vår Policy för Behandling av Personuppgifter och våra Tävlingsregler;

Applikationen – Den digitala Applikationen Website.se och samtliga andra applikationer/webbsidor som associeras med denna Applikation;

Webbplatsen – Webbsidan belägen på http://www.Website.se;

Information – Allt material som levereras av oss genom Applikationen och/eller Webbplatsen;

Personuppgifter – All Information som kan hänföras till din person, såsom t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-mail eller annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig. Dessa uppgifter registreras av oss när en användare interagerar med Tjänsten, deltar i en tävling eller i övrigt använder Tjänsten;

Tjänst(en) – Den tjänst som tillhandahålls av oss och som består av att vi förser dig med Information genom Applikationen/Webbplatsen;

Vi, oss, vår – Nya Website AB, Norrlandsgatan 22, 111 43 Stockholm, Sverige;

Eget Material – Material såsom videoklipp, foton, bilder, textavsnitt, låtmaterial etc. som laddas upp av användare via Tjänsten;

Närstående bolag – Våra dotterbolag, bolag i vilka vi har ett bestämmande inflytande, våra filialer och vårt Moderbolag;

Du, dig, din – avser dig som användare av Tjänsten.

2. Tjänsten
Vi erbjuder Tjänsten i befintligt skick och vi kan inte lämna några garantier avseende Tjänsten. Vi har fått viss Information rörande Tjänsten, exempelvis mjukvara, från tredje part och vi kan därför inte heller lämna några garantier avseende sådan Information. Du godkänner att vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du godkänner att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och dess användning. Du godkänner också att vi inte har något ansvar för förseningar eller felaktigheter avseende t.ex. lagring av textavsnitt eller annat material. Du är införstådd med och godkänner även att (i) det är inte är tekniskt möjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att vi inte kan lova att göra det; (ii) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan nyttjas; (iii) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel och oriktigheter; och (vi) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Även om vi anstränger oss för att förhindra virus genom att se över materialet i Tjänsten rekommenderar vi ändå att du använder ett anti-virus program för all Information och/eller material som du kommer i kontakt med via Tjänsten

3. Åldersgräns
För det fall du inte fyllt 15 år äger du ej rätt att använda Tjänsten utan målsmans uttryckliga tillstånd. Vi tar inte något ansvar för förlust eller skada som uppkommer för dig eller någon annan med anledning av att du inte uppfyller denna bestämmelse. För det fall du lämnar uppgifter till oss som inte är sanningsenliga eller om vi skulle ha misstanke om att så skett, äger vi rätt att stänga av ditt tillträde till Tjänsten. Föräldrar som låter sina barn använda Tjänsten bör kontrollera sina barns användande, detta då tjänsten är framtagen för och vänder sig till en bred publik. Åldersgränsen om 15 år gäller endast för vår Tjänst och vi kan inte garantera att inte andra webbsidor/applikationer, som man kan länkas vidare till genom användning av Tjänsten, tillämpar samma åldersgräns som vi.

4. Användarens agerande
När du använder Tjänsten ska det alltid ske i enlighet med dessa Villkor samt med gällande lagar och förordningar samt etablerad praxis. Det är du själv som står ansvarig för alla aktiviteter och fel med anledning av ditt användande av Tjänsten. Tjänsten får inte användas: i) på ett sätt som kan skada eller störa en annan användares användning; ii) på ett sätt som skadar, stör eller leder till en mindre effektiv Tjänst; iii); i ett olagligt syfte vi) på ett sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, rasistiskt, etniskt stötande, vulgärt, pornografiskt eller i övrigt avsett att skapa irritation eller besvär; v) för överföring eller uppladdning av datavirus eller andra potentiellt skadliga datafiler, program eller information; vi) som ett sätt att trakassera, förfölja, hota, diskriminera, utnyttja eller på annat sätt förolämpa andra eller för att ta del av, samla in, lagra, visa eller på annat sätt kränka andras personuppgifter eller inkräkta i någon annans personliga integritet; vii) på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons eller firmas rättigheter, så som t.ex. upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter; viii) för kommersiella ändamål, såsom t.ex. genom marknadsföring, annonsering, publicitet, kampanjer eller genom erbjudande av olika varor eller tjänster; viiii) för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung; eller x) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, spam, kedjebrev eller andra icke ombedda meddelanden.

Vi granskar inte innehållet i dina eller andras meddelanden på Tjänsten och vi kan därför inte garantera kvalitén på materialet. I och med att du använder Tjänsten tar du en risk att bli utsatt för material och information som kan vara motbjudande och/eller stötande. För det fall du anser att något material är motbjudande och/eller stötande ber vi dig att vänligen att informera oss om det på [email protected] Vi granskar inte heller material som tillhandahålls av dig eller andra användare av Tjänsten. Du godkänner dock att vi alltid äger rätt (men har ingen skyldighet) att granska eller övervaka meddelande och annat material och att neka access till eller ta bort meddelande och/eller material som gjorts tillgängligt via Tjänsten.

5. Immateriella rättigheter
För oss är både våra egna och andras immateriella rättigheter väldigt viktiga och vi kräver därför av våra användare att de respekterar både våra och andras upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter. I och med ditt användande av Tjänsten godkänner du att vi tillhandahåller Information endast för ditt privata, icke-kommersiella bruk. Den tillhandahållna Informationen får inte användas för något annat syfte (så som t.ex. kopiering, publicering, reproduktion, eller offentliggörande). Du äger inte rätt att själv eller genom att hjälpa eller möjliggöra för andra, kopiera, reproducera, ladda ned, skicka, lagra, distribuera, överföra, kommersiellt exploatera eller på annat sätt använda Informationen. Du äger inte heller rätt att vidaresälja, licensiera, ladda ned till annan, låta någon få pant eller annan rätt i Informationen eller på annat sätt överlåta någon typ av rätt i Informationen.

Den som obehörigen använder Tjänsten, eller dess material och innehåll i strid med dessa Villkor kan ådra sig ett straffrättsligt ansvar i enlighet med svensk lag. Vårt namn, våra bilder och våra logotyper samt bilder och logotyper som tillhör tredje part tillhör oss eller respektive tredje part och du äger ingen rätt att använda dessa. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer i Tjänsten och allt annat material eller innehåll som är en del av vår Tjänst ska ses som vår egen egendom, våra Närstående Bolags egendom eller tredje parts egendom. För det fall du har tillhandahållit oss Eget Material behåller du själv äganderätten till detsamma och du kan fortsatt använda materialet även utanför Tjänsten. Du kan i samband med användandet av Tjänsten komma att tillhandahålla oss bl.a. text, ljud, bilder, video, länkar, mjukvara eller annan information. I och med att du tillhandahåller oss detta material ger du oss en ersättningsfri, global och evig licens att använda och utveckla ditt material. Vi äger vidare rätt att ändra, korrigera och modifiera eller på annat sätt hantera det material du tillhandahåller oss via Tjänsten. Med anledning av att du godkänner dessa Villkor avstår du, i den mån gällande lagstiftning tillåter, från alla ideella rättigheter i det material du tillhandhållit oss

Brott mot dessa bestämmelser rörande immateriella rättigheter kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa Villkor, vilket ger oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

6. Uppladdning av eget material
När du använder Tjänsten kan du ladda upp Eget Material när så indikeras i Tjänsten. Du ansvarar själv för ditt Eget Material och de konsekvenser som kan uppkomma med anledning av uppladdning av Eget Material. Detta innebär att det är du själv som kommer ställas till svars för användandet av materialet inför domstol eller annan myndighet.

Då du laddar upp ditt Eget Material försäkrar du oss om att du äger eller har införskaffat nödvändiga rättigheter, godkännande, licenser eller andra tillstånd för att använda och/eller tillåta oss att använda all upphovs-, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter i ditt Eget Material så att vi kan nyttja materialet i Tjänsten.

Du behåller själv äganderätten till ditt Eget Material men i samband med att du laddar upp materialet i Tjänsten ger du oss en icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera, ändra och distribuera ditt Eget Material utan territoriella begränsningar och ersättningsfritt i Tjänsten, på våra webbsidor, i våra applikationer samt i vår affärsverksamhet i övrigt, vilket inkluderar marknadsföring och re-distribution av alla våra applikationer och webbsidor i alla mediaformat och via alla olika mediekanaler både nuvarande och framtida. Licensen till oss är evig och du kan inte återkalla den.

I samband med att du laddar upp Eget Material garanterar du att du att det material som du laddar upp inte är upphovsrättsligt skyddat eller ägt av tredje man, såtillvida det inte är du som är ägare av materialet eller har tillstånd från den rättmätiga ägaren att tillgängliggöra materialet samt att vi äger rätt att licensiera detsamma i enlighet med dessa Villkor.

Du är införstådd med att innehållet i Eget Material inte alltid återspeglar våra åsikter eller våra representanters åsikter och att vi därför inte tar ansvar för Eget Material eller för eventuell skada som kan uppkomma med anledning av din uppladdning av Eget Material. Vi äger alltid rätt att neka dig att lägga upp eller ta ned redan upplagt Eget Material utan att i förväg informera dig om anledningen till sådant nekande eller nedtagning. För det fall du lägger upp Eget Material som visar sig vara olagligt, vi finner stötande eller tvivelaktigt eller inkräktar på tredje mans rättigheter kommer vi att informera berörda parter eller myndigheter.

7. Avstängning och uppsägning
Vi äger alltid rätt att omedelbart säga upp dessa Villkor och/eller stänga av ditt tillträde till Tjänsten för det fall du inte följer dessa Villkor, agerar i strid med lag, förordning eller etablerad praxis eller för det fall vi stänger ner hela eller delar utav Tjänsten.

8. Tävlingar
I de fall då du deltar i en tävling som vi tillhandahåller via Tjänsten kommer vi att göra dig uppmärksam på de särskilda regler eller restriktioner som gäller för just den specifika tävlingen (för det fall sådana finns), samt våra allmänna tävlingsregler, vilka du återfinner här. De allmänna och eventuella särskilda tävlingsreglerna utgör tillsammans en del av dessa Villkor.

9. Policy för behandling av personuppgifter
Vår policy för behandling av Personuppgifter, vilken du återfinner här, är en del av dessa Villkor och innehåller regler för hur vi behandlar Personuppgifter. Du kan när som helst ställa frågor eller kommentera policyn genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

10. Ansvarsbegränsning
Du godkänner att vi, med undantag för personskada eller dödsfall, som uppkommer med anledning av vår oaktsamhet eller vårdslöshet, inte ansvarar gentemot dig eller någon annan för förlust eller skada som kan hänföras till eller är förenade med dessa Villkor eller användandet av Tjänsten eller Informationen. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, såväl direkta som indirekta skador. Vi tar heller inte något ansvar gentemot dig för förseningar eller felaktigheter i Tjänsten.

11. Skadelöshetsförbindelse
Du samtycker till att ersätta och hålla oss, våra Närstående bolag och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa Villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

12. Force Majeure
Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa Villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

13. Andra applikationer och webbsidor
I Tjänsten kan det i vissa fall förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor vilka vi inte har någon som helst kontroll över. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt användande av Tjänsten. Vi tar därför inte ansvar för innehåll i andra applikationer/webbsidor. För det fall länkar till andra applikationer/webbsidor förekommer i Tjänsten innebär det inte att vi går i god för eller bekräftar den applikationen/webbsidan, dess innehåll eller funktioner. Vi kan inte heller bekräfta eller garantera uppgifter eller innehåll i andra applikationer/webbsidor eller sådan information som tillhandahålls på Tjänsten och som hämtas från andra applikationer/webbsidor så som t.ex. pris, tillgänglighet, funktionalitet, kvalité, statistik eller annat.

14. Ändring av villkor
Vi äger rätt att ändra och uppdatera dessa Villkor från tid till annan vilket vi kommer informera dig om genom att i inledningen av dessa Villkor ange när de senast uppdaterats. För det fall du fortsätter använda Tjänsten efter det att vi informerat om att Villkoren ändrats godkänner du de justerade Villkoren. Du är själv ansvarig för att kontrollera om Villkoren har ändrats. För det fall du inte godkänner ändringar av dessa Villkor ber vi dig att inte använda Tjänsten.

15. Överlåtelser
Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part utan att vi i förväg skriftligen godkänt detta. Vi äger dock rätt att överlåta dessa Villkor och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan några restriktioner.

16. Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor, och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

17. Kontaktuppgifter
Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande dessa villkor eller Tjänstens användning, vänligen kontakta oss via [email protected]

18. Lagval och domstol
Tjänsten vänder sig till en svensk publik och vi kan av den anledningen inte garantera att Tjänsten överensstämmer med annat lands lagar och förordningar.

Svensk lag skall tillämpas på dessa Villkor. Tvist som uppkommer med anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Ordningsråd på Website
Utöver användaravtalet vill Website ge användaren följande ordningsråd för att bidra till att hålla en god och trevlig stämning:

Glöm inte människan bakom datorn. Håll god ton och var trevlig och saklig i diskussionerna.

Kom ihåg, bara för att åsikterna inte delas betyder inte att de är fel.

Bete dig på nätet som i det dagliga livet.

Ge ett bra intryck av dig själv. Det du skriver syns omedelbart på Internet och är tillgängligt för alla i världen. Du är vad du skriver.

Dela din kunskap.

Var med och motverka missbruk av tjänsterna.